In het kader van onze dienstverlening kunnen wij, Bluetrace B.V. (hierna: “Bluetrace” of “wij”), persoonsgegevens verwerken. We doen dit ten behoeve en in opdracht van onze opdrachtgever (de ‘verwerkingsverantwoordelijke’).

Met onze opdrachtgevers hebben wij een verwerkersovereenkomst. Deze FAQ behandelt enkele veelvoorkomende vragen vanuit opdrachtgevers en eindgebruikers die de door Bluetrace aan opdrachtgevers geleverde producten en diensten gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden in het kader van de dienstverlening door Bluetrace verwerkt?

In het geval van Bluetrace WiFi, verwerken wij uitsluitend het MAC-adres. Wij bieden in dit verband slechts passief toegang tot het Internet. Er is geen sprake van persoonsgericht volgen of monitoren.
Indien Bluetrace de hosting en het onderhoud van Connected Apps verzorgt, kunnen wij de persoonsgegevens van gebruikers van die Apps verwerken. Het gaat dan om naam, e-mailadres, geboortedatum, MAC-adres en in sommige gevallen ook geslacht. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van onze opdrachtgever, de ‘verwerkingsverantwoordelijke’.

In het geval van Bluelink worden geen persoonsgegevens verwerkt door Bluetrace.

Waar staan de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens staan opgeslagen in datacenters in Nederland, op servers die eigendom zijn van Bluetrace.
Bluetrace waarborgt dat de persoonsgegevens zoveel als redelijkerwijs mogelijk binnen de Europese Economisch Ruimte (EER) worden verwerkt. Mocht het noodzakelijk zijn om de persoonsgegevens door te geven aan landen of organisaties buiten de EER, dan zullen wij dat uitsluitend doen indien en voor zover wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een dergelijke doorgifte.

Hoe waarborgt Bluetrace de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens?

Bluetrace heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, om deze te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde toegang tot, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens), zulks met inachtneming de stand van de techniek, de aard van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de maatregelen verbonden kosten.

Zo hebben we onder meer de volgende technische maatregelen genomen:
– pseudonimisering en versleuteling van de persoonsgegevens,
– gebruik van twee-factor authenticatie,
– gebruik van firewall en virusscanners,
– periodieke backups,
– logging van handelingen.
En onder meer de volgende organisatorische maatregelen:.
– toegangscontrole (op basis van need to know),
– geheimhoudingsverklaringen medewerkers,
– interne protocollen en procedures rondom informatiebeveiliging,
– training medewerkers op het gebied van privacy bewustzijn.

Wordt er jaarlijks een audit door een onafhankelijke derde uitgevoerd teneinde de betrouwbaarheid en effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen te controleren?

Nee, bij Bluetrace wordt niet jaarlijks een dergelijke audit uitgevoerd. Dit laat onverlet de mogelijkheid voor onze opdrachtgevers om een dergelijke audit te laten uitvoeren.

Worden de persoonsgegevens gedeeld met derden?

Bluetrace deelt nimmer persoonsgegevens met derden, behoudens in de volgende gevallen:
– Indien we daartoe wettelijk verplicht zijn; of
– Indien het verstrekken van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, bijvoorbeeld bij door ons ingeschakelde sub-verwerkers.

Maakt Bluetrace gebruik van diensten van derden (’sub-verwerkers’)?

In het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld voor het hosten van websites of applicaties voor onze opdrachtgever, maken wij tevens gebruik van diensten van derden. Voor zover deze derden daarbij persoonsgegevens verwerken, worden zij door ons aangemerkt als (sub-)verwerker.

Met (sub-)verwerkers sluiten we een (sub-)verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.

Van welke sub-verwerkers maakt Bluetrace gebruik?

WinSys
Bij WinSys worden de WiFi-gerelateerde applicaties voor onze opdrachtgevers gehost.

Sentia
Sentia is het datacenter waar een deel van onze applicaties (apps) worden gehost.voor onze opdrachtgevers.

Microsoft Azure
Bluetrace maakt gebruik van de cloud-diensten van Microsoft. Microsoft is een Amerikaans bedrijf (gecertificeerd onder EU-US Privacy Shield), maar wij maken gebruik van de servers in Nederland].

Gedurende welke termijn verwerkt Bluetrace persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk.

Kan ik (als betrokkene) Bluetrace verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van mijn persoonsgegevens?

Indien je een verzoek tot uitoefening van jouw wettelijke rechten (op bijvoorbeeld inzage, correctie, verwijdering of bezwaar) ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens, richt aan Bluetrace zal Bluetrace dit verzoek doorsturen aan opdrachtgever, de verwerkingsverantwoordelijke, die het verzoek verder zal afhandelen.

Indien onze opdrachtgever Bluetrace vervolgens de instructie geeft bepaalde persoonsgegevens te wijzigen of verwijderen, zullen wij opdrachtgever daarbij uiteraard van dienst zijn.

Verwerkt Bluetrace ook persoonsgegevens via de website bluetrace.nl?

Via de contactpagina op de website bluetrace.nl dienen persoonsgegevens te worden ingevuld op het moment dat je met ons in contact wilt treden. Op de verwerking van die persoonsgegevens is onze Privacyverklaring van toepassing.

Wij maken tevens gebruik van Google Analytics. Wij hebben deze privacyvriendelijk ingesteld. In dit verband hebben we een verwerkersovereenkomst met Google, is het IP-adres geanonimiseerd en is het delen van persoonsgegevens uitgezet. Hiermee voldoen we aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik contact opnemen als ik verdere vragen over privacy heb?

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking en/of bescherming van jouw persoonsgegevens door Bluetrace, dan kun je contact met ons opnemen via email (info@bluetrace.nl), of schriftelijk Bluetrace B.V., t.a.v. De Directie, Torenstraat 5, 1981 BC Velsen-Zuid.