Privacyverklaring Global FootGolf Events
Op de website van Global FootGolf Events (hierna: “Global FootGolf Events” of “wij”) is onderhavige Privacyverklaring van toepassing. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Global FootGolf Events, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna “persoonsgegevens”) via de website verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Identiteit en contact
Global FootGolf Events
T.a.v. de Directie
Het Jaagpad 16, 3461 HB Linschoten
capitalcup@footgolfholland.coml

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking
Indien u onze website bezoekt, slaan wij het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer of tablet op. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en optimaal te laten functioneren, technische storingen op te lossen en om de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren.

Indien u via het contactformulier op de website bepaalde persoonsgegevens achterlaat (via het contactformulier of reservering), verwerkt Global FootGolf Events deze om naar aanleiding daarvan uw vraag of verzoek te beantwoorden. In dat verwerken wij uw voorvoegsel, voorletter(s), tussenvoegsels, achternaam, postcode, straatnaam, huisnummer, plaats, land, telefoonnummer, mobiel nummer en e-mailadres.

Voor het voeren van een bedrijfsadministratie en uitvoering geven aan onze overeenkomst met opdrachtgevers, verwerken wij bovenstaande gegevens. U kunt in dat verband tevens incidenteel communicatie per e-mail ontvangen over onze producten en diensten. Mocht u geen prijs (meer) stellen op dergelijke e-mails, kunt u uzelf te allen tijde uitschrijven via een link in de desbetreffende email.

Persoonsgegevens die wij delen met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behoudens in de volgende gevallen:
1. Bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’). Wij hebben in verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt met de verwerkers over zorgvuldig gebruik en passende beveiliging van de persoonsgegevens.
2. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke bepaling bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.
Uw persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Uw rechten
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. U heeft te allen tijde het recht om ons eerder te verzoeken om verwijdering van de gegevens. Uw persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd, tenzij deze gegevens (deels) langer bewaard mogen of moeten worden op grond van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

U heeft tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Verder kunt u een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. U kunt hiertoe schriftelijk of per e-mail een verzoek aan ons richten via onderstaande contactgegevens.

Na ontvangst van een verzoek zullen wij binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren.

Contact – vragen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door Global FootGolf Events, dan kunt u contact met ons opnemen via email (capitalcup@footgolfholland.com) of schriftelijk (Global FootGolf Events, t.a.v. de Directie, Het Jaagpad 16 3461 HB Linschoten).

Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de
“Autoriteit Persoonsgegevens”.

Toepasselijk recht
Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Linschoten 2018