Privacyverklaring Bluetrace B.V.

Op de website van Bluetrace B.V. (hierna: “Bluetrace” of “wij”) is onderhavige Privacyverklaring van toepassing. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Bluetrace, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna "persoonsgegevens") via de website verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Ten aanzien van de diverse diensten die Bluetrace aanbiedt, is Bluetrace tevens ‘verwerker’. In dat kader verwerken wij eveneens persoonsgegevens, evenwel doen wij dat in opdracht van onze opdrachtgever (de ‘verwerkingsverantwoordelijke’). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van die dienstverlening. Hiervoor hebben wij wel een FAQ opgesteld waar de veelgestelde vragen aan bod komen. Deze is te raadplegen via:

Identiteit en contact
Bluetrace B.V.
T.a.v. de Directie
Torenstraat 5, 1981 BC Velsen-Zuid
020-2401300 / info@bluetrace.nl

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking
Indien u onze website bezoekt, slaan wij het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer of tablet op. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en optimaal te laten functioneren, technische storingen op te lossen en om de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekersstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen. Bluetrace en Google kunnen niet zien welke personen onze website hebben bezocht. De statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren, onder andere door druk bezochte pagina’s eenvoudiger vindbaar te maken.
De informatie die Google verzamelt, wordt mogelijk opgeslagen op servers buiten de Europese Economische Ruimte. Bluetrace heeft geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derde partijen. Google kan de gegevens verstrekken aan derden als zij daartoe op grond van de wet verplicht is of voor zover de informatie namens Google door derden wordt verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Google’s Privacy FAQ en het Overzicht van Google Analytics.

Indien u via het contactformulier op de website bepaalde persoonsgegevens achterlaat, verwerkt Bluetrace deze om naar aanleiding daarvan uw vraag of verzoek te beantwoorden. In dat verwerken wij uw naam, organisatie (niet verplicht), (zakelijke) email en telefoonnummer.

Voor het voeren van een bedrijfsadministratie en uitvoering geven aan onze overeenkomst met opdrachtgevers, verwerken wij uw naam, geslacht, functie (binnen de organisatie van opdrachtgever), (zakelijke) email en telefoonnummer. U kunt in dat verband tevens incidenteel communicatie per e-mail ontvangen over onze producten en diensten. Mocht u geen prijs (meer) stellen op dergelijke e-mails, kunt u uzelf te allen tijde uitschrijven via een link in de desbetreffende e-mail.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik. In dit kader hebben wij onder meer de volgende maatregelen geïmplementeerd: wij gebruiken daar waar mogelijk beveiligde internet-verbindingen (SFTP) met authenticatie, we gebruiken de laatste virusscanners en spamblockers, we hebben een gebruikers-autorisatie-beleid, we hebben een privacy-beleid, we hebben een cookies-beleid, we hebben een medewerkers-veiligheids-protocol en we hebben een security officer die op deze zaken toeziet.

Persoonsgegevens die wij delen met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behoudens in de volgende gevallen:
1. Bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’). Wij hebben in verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt met de verwerkers over zorgvuldig gebruik en passende beveiliging van de persoonsgegevens.
2. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke bepaling bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.
Uw persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Uw rechten
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. U heeft te allen tijde het recht om ons eerder te verzoeken om verwijdering van de gegevens. Uw persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd, tenzij deze gegevens (deels) langer bewaard mogen of moeten worden op grond van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

U heeft tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Verder kunt u een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. U kunt hiertoe schriftelijk of per e-mail een verzoek aan ons richten via onderstaande contactgegevens.

Na ontvangst van een verzoek zullen wij binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren.

Contact – vragen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door Bluetrace, dan kunt u contact met ons opnemen via email (info@bluetrace.nl) of schriftelijk (Bluetrace B.V., t.a.v. de Directie, Torenstraat 5, 1981 BC Velsen-Zuid).

Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Velsen-Zuid, mei 2018